Statut

Na osnovi članka 18. Statuta Planinarskog društva “BELVEDER” Biograd na Moru i na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne Novine br.88/01) i članka 14. st. 3. Zakona o športa (Narodne Novine br. 71/06), te sukladno čl. 11., 13., 16. i 71. Statuta Hrvatskog planinarskog Saveza, Skupština Planinarskog društva “BELVEDER” dana 01. veljače 2014. godine donosi:

 

S  T  A  T  U  T

PLANINARSKOG DRUŠTVA BELVEDER” BIOGRAD NA MORU

 

Planinarsko društvo “BELVEDER” Biograd na Moru je dobrovoljna, samostalna, interesna, neprofitna i izvanstranačka organizacija planinara, ljubitelja planina, prirodnih ljepota te prirodnih i povijesnih znamenitosti u planinama.

Planinarsko društvo “BELVEDER” Biograd na Moru svojim radom i djelovanjem njeguje i razvija planinarske vještine i planinarsku rekreaciju među članovima, potičući ljubav prema ljepotama prirode, prema čovjeku i prema svojoj domovine Republici Hrvatskoj.

Planinarska udruga oblik je slobodnog udruživanja građana.

Planinarsko društvo “BELVEDER” ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku i političku diskriminaciju te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Planinarsko društvo”BELVEDER” Biograd na Moru (u daljnjem tekstu PD “BELVEDER”) je dobrovoljna organizacija građana s područja grada Biograda na Moru, Zadarske županije i Republike Hrvatske, sa svojstvom pravne osobe u koju se građani udružuju radi ostvarivanja i unapređivanja zajedničkih ciljeva, interesa i djelatnosti.

PD “BELVEDER” je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske koji se vodi kod nadležnog tijela državne uprave.

Puni naziv udruge je Planinarsko društvo “BELVEDER” Biograd na Moru, a po potrebi se koristi skraćeni naziv PD “BELVEDER”.

Sjedište PD “BELVEDER” je u Biogradu na Moru, Galiotova 10.

Udruga djeluje na području Zadarske županije.

PD “BELVEDER” je član Hrvatskog planinarskog saveza (u daljnjem tekstu HPS) u Zagrebu i Zajednice športskih udruga Grada Biograda na Moru.

PD “BELVEDER” se može udruživati u gradske, županijske ili druge planinarske saveze te druge asocijacije ako je to u njegovom interesu.

Članak 2.

Rad u udruzi je dragovoljan društveni rad koji se obavlja u skladu s načelima javnosti, kolegijalnost, odgovornosti, informiranosti, reizbornosti i demokratskog odlučivanja.

Rad udruge i njezinih tijela je javan i dostupan javnosti.

Javnost rada udruge osigurana je javnim informiranjem. Javnost se informira pisanim putem kroz isticanje obavijesti u društvenim prostorijama ili u posebnim ormarićima postavljenim ma javnim mjestima, putem web-stanica, kroz obavijesti u javnim glasilima, u državnim i lokalnim listovima te radio i TV emisijama.

Članak 3.

PD “BELVEDER” ima pečat okruglog oblika,promjera 30 mm, uz gornji rub je ispisan puni naziv Društva a uz donji rub ispisan naziv sjedišta. U sredini pečata je znak Društva.

Znak PD “BELVEDER” je Biograd na Moru ovalnog oblika, a sastoji se od stiliziranog crnog bora (pinus nigra var. dalmatica) na kamenitom uzvišenju. Dio znaka je i natpis: uz gornji rub Planinarsko društvo, u sredini Belveder, a uz donji rub Biograd na Moru.

Zastava PD “BELVEDER” Biograd na Moru je svijetloplave boje sa znakom Planinarskog društva “BELVEDER” u sredini i odnosom dužine prema širini 2:1

Članak 4.

PD “BELVEDER” djeluje samostalno i neovisno na osnovi ovog Statuta i programa rada koji utvrđuje i donosi Skupština PD “BELVEDERA”.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i programskih djelatnosti PD “BELVEDER” surađuje sa Hrvatskim planinarskim savezom pridržavajući se statutarnih načela tog Saveza. PD “BELVEDER” surađuje i sa tijelima državne i lokalne uprave, trgovačkim društvima, školama, športskim udrugama i zajednicama te drugim ustanovama.

PD “BELVEDER” svoju djelatnost ostvaruje surađujući i sa drugim udrugama i pokretima, a posebno s onima koji svoju djelatnost ostvaruju vezano za očuvanje i zaštite prirode.

Članak 5.

PD “BELVEDER”, po potrebi, može u okviru svojih djelatnosti osnivati sekcije u školama, trgovačkim društvima i drugim udrugama. Osnovane sekcije moraju se pridržavati odredaba Statuta HPS-a te Statuta, pravila, odluka i programa koje donose tijela PD “BELVEDER”.

Članak 6.

PD “BELVEDER” zastupa i predstavlja predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.

 

 1. SVRHA, CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 7.

PD “BELVEDER” svoju svrhu, ciljeve i djelatnost ostvaruje tako da:

 • okuplja građane i osposobljava ih za planinarenje te time omogućuje upoznavanje ljepota prirode, naroda i njegove povijesti, a posebno planinarske prirode,
 • provodi, potiče i razvija psihofizičke sposobnosti članova i građana u prirodi i na planinama radi rekreacije, zaštite i poboljšanja njihovog zdravlja,
 • zadovoljava potrebu za obogaćivanjem slobodnog vremena članova i građana provođenjem tjelesnih aktivnosti u prirodi i na planinama,
 • organizira članstvo u kretanju i boravku u prirodi i planinama, samostalno ili preko drugih planinarskih udruga, kroz izlete, pohode, ture, susrete, logorovanja, ekspedicije i druge planinarske društvene akcije i događanja,
 • njeguje planinarsku etiku, razvija čovjekoljublje, nesebičnost, ispravan odnos prema prirodi i smisao za njeno očuvanje te potiče razvitak zdravog, snažnog i plemenitog članstva,
 • organizira izgradnju, obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova, obilaznica i ostalih planinarskih objekata,
 • promiče planinarstvo kod mladeži i članova, popularizira prirodne ljepote, planinarsku djelatnost i vrijednost u široj društvenoj zajednici kroz odgojno – obrazovne i kulturne aktivnosti kao što su planinarske prezentacije, predavanja i izložbe te kroz objavljivanje vijesti, članaka i reportaža, izdavačku djelatnost i ostale načine obavještavanja putem javnih medija,
 • razvija razne stručne djelatnosti: visokogorsko planinarenje, alpinizam, orijentaciju, vodičku službu, planinarsko skijanje i planinarsku fotografiju,
 • organizira stručno osposobljavanje članstva kroz planinarske škole, seminare, tečajeve i druge oblike obrazovanja,
 • omogućava svojim članovima nabavu stručne i planinarske literature, planinarskih zemljovida, priručnika i vodiča,
 • surađuje s lokalnom društvenom zajednicom, institucijama i drugim udrugama na razvitku planinarstva i njegovom društvenom priznanju i vrednovanju,
 • pokreće i organizira djelatnosti na zaštiti i unapređenju planinarske prirode i čovjekove okoline, te na očuvanju kulturno-povijesnih spomenika u planinama,
 • pobuđuje i razvija smisao članova i građana za proučavanje i upoznavanje flore i faune planina te sveobuhvatno doživljavanje prirode,
 • organizira osposobljavanje članstva za pojačane napore pri uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i drugih sličnih stanja,
 • jača materijalne osnove i imovinu planinarske udruge,
 • obavlja i druge poslove potrebne za razvitak planinarske udruge.

 

III. ČLANSTVO

Članak 8.

 

Članovi PD “BELVEDER” mogu biti samo fizičke osobe i to kao redovni, podupirajući i počasni.

Redovni članovi su odrasli građani,mladež i pomladak koji redovito plaćaju članarinu i aktivno sudjeluju u radu i akcijama koje organizira PD “BELVEDER”

Podupirajući članovi su odrasli građani koji materijalno pomažu PD “BELVEDER”

Počasne članove imenuje Skupština PD “BELVEDERA” za osobite zasluge za razvoj i dobrobit udruge. Oni se imenuju doživotno ili na određeno vrijeme, te upisuju u knjige počasnih članova.

Članak 9.

 

Članstvo u PD “BELVEDER” je dobrovoljno i počinje upisom u udrugu.

Članom PD “BELVEDER” može postati svaki građanin koji potpisom pristupnice aktivno prihvati odredbe Statuta udruge i Statuta HPS-a, a voljan je pridržavati se svih odluka,pravila i smjernica koje donose tijela udruge te poštivati planinarsku etiku.

Članstvo se dokazuje planinarskom iskaznicom s plaćenom članarinom za tekuću godinu.

 

 1. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

 

Članak 10.

 

Članovi PD “BELVEDER” imaju slijedeća prava:

 • sudjelovanja u svim oblicima društvene aktivnosti,
 • sudjelovanja u davanju prijedloga i donošenja odluka,
 • izbora u tijela udruge,
 • korištenja povlastica od redovne cijene noćenja u planinarskim objektima sukladno sporazumu HPS-a, kao i ostalih povlastica vezanih uz članstvo u planinarskoj organizaciji,
 • osiguranja za slučaj nesreće na planinarskim izletima sukladno ugovorenoj polici HPS-a

Članak 11.

 

Obveze članova su:

 • pridržavanje odredbi Statuta PD “BELVEDER” i ostalih odluka,pravila i smjernica koje donose tijela udruge,
 • redovito plaćanje članarine za tekuću godinu,
 • pridržavanje normi planinarske etike i čuvanje ugleda planinarske organizacije,
 • aktivno bavljenje planinarstvom, prema vlastitim mogućnostima,
 • dolazak na sastanak udruge, prema vlastitim mogućnostima,
 • odaziv akcijama koje provodi udruga, prema vlastitim mogućnostima,
 • usavršavanje u znanju potrebnim svakom planinaru,
 • ukoliko je član nekog od tijela udruge, redovit dolazak na sastanke udruge i aktivno sudjelovanje u njegovom radu,
 • odaziv na poziv udruge ili koje druge državne institucije na pružanju pomoći i spašavanju pri uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i drugih sličnih stanja.

 

Članak 12.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • ispisivanjem,
 • neplaćanjem članarine u tekućoj godini,
 • isključenjem,
 • smrću.

Članak 13.

 

Odluku o isključenju,nakon postupka Suda časti,donosi Izvršni odbor PD “BELVEDER” javnim glasovanjem dvotrećinskom većinom. Na donesenu odluku član ima pravo žalbe Skupštini udruge. Do odluke Skupštine član je pod suspenzijom.

Nakon isključenja član se može ponovno upisati u udrugu nakon što mu istekne vrijeme izrečene kazne.

 

 1. TIJELA UDRUGE

Članak 14.

 

Tijela PD “BELVEDER” jesu:

1. Skupština

2. Izvršni odbor

3. Nadzorni odbor

4. Sud časti

Članak 15.

 

Za rad u tijelima PD “BELVEDER” mogu se izabrati poslovno sposobni članovi udruge koji se nisu ogriješili o norme i moralna načela planinarske i nisu kažnjavani za kaznena dijela.

Rad u tijelima udruge je dobrovoljan i besplatan.

 

1. Skupština

Članak 16.

 

Skupština PD “BELVEDER” je najviše tijelo udruge, a može biti redovna ili izvanredna.

Redovna Skupština PD “BELVEDER” je izborna i održava se najmanje jedanput u četiri godine.

Izvanredna skupština se saziva kada to traže izvanredne okolnosti.

 

Članak 17.

 

Članovi Skupštine s pravom odlučivanja su svi poslovno sposobni punoljetni članovi PD “BELVEDERA”

Osoba koja je član pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica ili njihova tijela ne može biti birana za dužnosnika udruge koji ima ovlast u zastupanju PD “BELVEDER”.

 

Članak 18.

 

Skupština:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 • donosi programsku osnovu udruge te dugoročne i srednjoročne planove razvitka udruge,
 • razmatra aktualna pitanja iz djelovanja PD”BELVEDERA”,određuje stavove i donosi odluke, zaključke, smjernice i preporuke,
 • razmatra i prihvaća izvješća o radu svojih organizacijskih i radnih tijela,
 • bira i opoziva članove Izvršnog odbora,članove Nadzornog odbora i članove Suda časti,
 • opoziva na izvanrednoj Skupštini, prije isteka mandata, članove Izvršnog odbora ako donese odluke suprotne zakonu i statutu i ako ne provode odluke Skupštine, te bira nove s punim mandatom,
 • opoziva na Izvanrednoj Skupštini, prije isteka mandata, sve članove Nadzornog odbora i Suda časti u slučaju da ta tijela povrijede Statut te bira nove članove s punim mandatom,
 • potvrđuje počasne članove,
 • odlučuje o žalbama planinara,
 • obavlja i druge poslove u okviru Statuta udruge i Statuta HPS-a.

 

Članak 19.

 

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj nazočno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.

Ako u određeno vrijeme početka Skupštine PD “BELVEDER” nije nazočno više od polovice ukupnog broja članova, početak Skupštine se odgađa za 15 minuta te počinje punopravno sa radom bez obzira na broj prisutnih članova, s time da najmanji broj bude 15 članova.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

 

Članak 20.

 

Redovnu Skupštinu saziva predsjednik PD “BELVEDER” na temelju,odluke Izvršnog odbora.

Izvanrednu Skupštinu dužan je sazvati predsjednik PD “BELVEDER” u roku od 60 dana u slučaju kada to pisanim putem zatraži 1/3 članova Skupštine, Izvršni odbor ili Nadzorni odbor. Ako izvanrednu Skupštinu u zadanom roku ne sazove predsjednik, imaju je pravo sazvati predlagači.

Predlagač podnosi Dnevni red Skupštine, a utvrđuje ga Skupština.

Saziv Skupštine s objavom dnevnog reda mora biti dostavljen članovima Skupštine 10 dana prije održavanja Skupštine. U hitnim slučajevima Skupština može biti sazvana u kraćem roku, o čemu odlučuje Izvršni odbor.

Članovi Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti biraju se javnim glasanjem.

Na Skupštini se glasuje javno, jedino ako Skupština ne odluči da se glasuje tajno.

Rad Skupštine je javan, stoga joj mogu nazočiti svi članovi PD “BELVEDER” i drugi zainteresirani. O radu Skupštine se vodi zapisnik koji ovjeravaju 2 člana Skupštine.

 

Članak 21.

 

Rad Skupštine vodi radno predsjedništvo koje, na prijedlog predsjednika ,bira Skupština iz redova prisutnih članova Skupštine. Skupština otvara i do izbora radnog predsjedništva predsjeda joj predsjednik ili dopredsjednik PD “BELVEDER”.

 

2 . Izvršni odbor

Članak 22.

 

Izvršni odbor je izvršno-operativno tijelo PD “BELVEDERA” koje upravlja radom udruge između dva zasjedanja Skupštine. Članove Izvršnog odbora bira i potvrđuje Skupština.

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini PD “BELVEDER”.

Uz kolektivnu odgovornost, svaki član Izvršnog odbora snosi i osobnu odgovornost za svoj rad.

Članak 23.

 

Izvršni odbor broji 5 članova. Članovi Izvršnog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

Oni na tu dužnost mogu biti ponovno birani.

Izvršni odbor među sobom bira predsjednika, dopredsjednika, tajnika, blagajnika i određuje zaduženja ostalim članovima Izvršnog odbora.

U Izvršni odbor,pored članova udruge, mogu uči i predstavnici iz gospodarstva, društvenog i političkog života Zadarske Županije.

 

Članak 24.

Izvršni odbor:

 • operativno upravlja udrugom sukladno smjernicama i odlukama koje su utvrdili Skupština, Nadzorni odbor i Sud časti PD “BELVEDER”,
 • utvrđuje prijedloge programske orijentacije i osnove razvitka udruge,
 • donosi planove i programe svoga rada,
 • priprema i usvaja financijski plan i završni račun udruge,
 • upravlja imovinom PD “BELVEDERA” i donosi odluke o materijalno-financijskim poslovima u skladu s financijskim planom,
 • zaključuje sporazume i ugovore,
 • saziva redovne i izvanredne Skupštine te priprema potrebne materijale,
 • podnosi izvještaj skupštini o svom radu,
 • saziva,prema potrebi,stalne ili povremene komisije i sekcije, te dužnosnike za pojedine aktivnosti udruge i donosi pravilnike o njihovu radu,
 • gospodari i održava društvene prostorije, planinarsku kuću i njen okoliš,planinarske putove i objekte,
 • donosi program stručnog i promidžbenog rada, te brine o njihovom izvršenju,
 • obavlja i druge poslove za udrugu, koji ne spadaju u nadležnost Skupštine, a u skladu su sa postojećim zakonskim propisima, Statutom udruge i Statutom HPS-a.

 

Članak 25.

 

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednica Izvršnog odbora saziva predsjednik PD “BELVEDER” na svoju inicijativu, na prijedlog tajnika ili 1/3 članova Izvršnog odbora.

Sjednicu Izvršnog odbora može sazvati i Nadzorni odbor PD “BELVEDER”.

 

Članak 26.

 

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova.

Izvršno odbor donosi i zaključke o pitanjima iz svoje nadležnosti usuglašavanjem i javnim glasovanjem.

O radu Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik udruge, a supotpisuje ga predsjednik ili dopredsjednik. Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora dostavlja se svim članovima Izvršnog odbora i predsjedniku Nadzornog odbora.

 

Članak 27.

 

Predsjednik ili dopredsjednik predstavlja PD”BELVEDER” pred trećim osobama te ima pravo potpisa za udrugu. Na temelju odluka Izvršnog odbora zaključuje i potpisuje ugovore i sporazume te je financijski nalogodavatelj PD”BELEDER”.

Predsjednik ili dopredsjednik saziva Skupštinu PD”BELVEDERA”, obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima, a za svoj rad je odgovoran Skupštini.

Članak 28.

 

Tajnik obavlja administrativne poslove u skladu s Statutom PD”BELVEDER”, pomaže predsjedniku u njegovom radu i izvršavanju odluka tijela udruge,priprema materijale i prijedloge odluka za sjednicu Izvršnog odbora te organizira njegov rad, brine o arhivu udruge te je odgovoraN za pravovremeno,istinito i sveobuhvatno obavještavanje članova i javnosti o radu PD”BELVEDER”.Za svoj rad odgovoran je Izvršnom odboru PD”BELVEDER”.

Članak 29.

 

Blagajnik obavlja financijske poslove u skladu sa zakonom i Statutom PD”BELVEDER” prikuplja članarine,uplate za prodane planinarske materijale, knjige i publikacije, kao i donacije i ostale uplate članova i građana.Za svoj rad odgovoran je Izvršnog odboru PD”BELVEDER”.

 

3. Nadzorni odbor

Članak 30.

 

Nadzorni odbor je tijelo PD”BELVEDER” koje u skladu s zakonom, Statutom i drugim općim aktima udruge te Statutom HPS-a nadzire cjelokupno djelovanje udruge i njenih tijela.

Nadzorni odbor bira Skupština PD”BELVEDER”, a sastoji se od tri člana s mandatom od četiri godine. Oni mogu na tu dužnost biti ponovno birani.

Članovi Nadzornog odbora među sobom biraju predsjednika.

 

Članak 31.

 

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva i predsjedava im predsjednik Nadzornog odbora.

Za pravovaljano donošenje odluka potrebna je prisutnost natpolovične većine članova Nadzornog odbora.

 

Članak 32.

 

Nadzorni odbor, u skladu sa zakonima,nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge,izvršavanje programa,rad tijela te zakonitost općih akata i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih radnih tijela.

Članovi Nadzornog odbora mogu nazočiti svim sjednicama Izvršnog odbora i sastancima drugih tijela udruge. Sva tijela PD”BELVEDER” dužna su Nadzornom odboru omogućiti uvid u svoje cjelokupno poslovanje.

O svom radu Nadzorni odbor podnosi izvještaj Skupštini PD”BELVEDER” i daje prijedloge, a može sazvati i izvanrednu Skupštinu ako utvrdi nepravilnosti u radu i raspolaganju materijalno-financijskim sredstvima.

Nadzorni odbor obavlja pregled cjelokupnog poslovanja udruge najmanje jedan put godišnje.

 

 1. Sud časti

Članak 33.

 

Sud časti je stegovno tijelo PD”BELVEDER”, koje u postupku, koji se temelji na moralnim normama i planinarskoj etici, utvrđuje stegovnu odgovornost članova.

Sud časti bira Skupština PD”BELVEDER”, a sastoji se od tri člana s mandatom od četiri godine.

Oni na tu dužnost mogu biti ponovno birani.

Članovi Suda časti među sobom biraju predsjednika.

 

Članak 34.

 

Sud časti radi na sjednicama koje saziva i predsjedava im predsjednik Suda časti.

Za pravovaljano donošenje odluka potrebna je prisutnost natpolovične većine članova Suda časti.

Odluka je pravovaljana ako je za nju glasovala natpolovična većina prisutnih članova Suda časti.

Članak 35.

 

Sud časti PD”BELVEDER” pokreće i provodi postupke na temelju pisane prijave pojedinih tijela udruge ili članova PD”BELVEDER” te donosi odluke o nestatutarnim ponašanjima članova i narušavanju pravila planinarske etike.

Sud časti može,u slučaju formalnih nedostataka , odbaciti prijavu. Ako prihvati prijavu i utvrdi njenu utemeljenost na osnovi prikupljenih dokaza i izjava prijavljenog člana,donosi odluku o stegovnoj mjeri:

 

 • za lake prekršaje, kazne opomene i ukora,
 • za teže prekršaje,kazne zabrane djelovanja na planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine ili zabranu obavljanja funkcija u izvršnim tijelima udruge od jedne do tri godine.
 • za najteža dijela,kazne privremenog isključenja iz planinarske udruge ili trajno isključenje iz planinarske udruge.

 

Članak 36.

 

Nakon odluke Suda časti za najteža djela(privremeno ili trajno isključenje) kažnjena stranka može u roku od 15 dana po dostavi odluke Suda časti pokrenuti žalbeni postupak na skupštini PD “BELVEDER”.

 

 1. IMOVINA,MATERIJALNA SREDSTVA I SREDSTVA ZA RAD  

 

Članak 37.

 

Imovinu PD”BELVEDER” čine nekretnine,pokretnine,materijalna dobra i prava, te novčana sredstva kojima PD”BELVEDER” upravlja i raspolaže.

Imovinom udruge raspolaže Izvršni odbor u okviru svojih ovlaštenja.

Pravo potpisa kod novčanih institucija imaju predsjednik PD”BELVEDER” i određeni broj članova Izvršnog odbora koji dobiju ovlaštenje Izvršnog odbora. Oni su ovlaštenici za potpis financijskih dokumenata udruge.  

 

Članak 38.

                          

PD”BELVEDER” sredstva za rad ostvaruje kroz:

 • članarinu članova,promotivne materijale udruge,knjige i druge publikacije
 • program javnih potreba(javni natječaji),
 • dotacije prema programu djelatnosti: Zajednice športskih udruga grada Biograda na Moru,Zadarske županije i drugih jedinica državne i lokalne uprave,
 • dobrovoljne priloge(donacije) i darove trgovačkih društava,jedinica državne i lokalne uprave i drugih udruga,
 • dobrovoljne priloge i darove članova i građana-donatora,
 • druge prihode u skladu sa sporazumima,ugovorima i zakonima.

 

VII. PRIZNANJA

 Članak 39. 

 

Članovi koji se u svom radu posebno istaknu mogu biti pohvaljeni i nagrađeni diplomom i plaketom PD “BELVEDER”. Priznanja PD”BELVEDER” mogu primiti i predstavnici trgovačkih društava,tijela državne i lokalne uprave,drugih udruga i građani koji posebno podupiru i pomažu rad udruge.

Prijedlog za dodjelu priznanja može dati svaki član udruge.

Odluku o priznanju i odlikovanju članova donosi Izvršni odbor.

Izvršni odbor može , za posebne zasluge i doprinose u planinarstvu,svoje članove predlagati Komisiji za priznanja i odlikovanja HPS-a i povelje počasnog člana HPS-a.

 

Članak 40.    

 

Za osobite zasluge za razvoj i dobrobit udruge, poseban doprinos na unapređivanju društvenih interesa u planinarstvu ili sekcijama udruge, na prijedlog Izvršnog odbora, Skupština može pojedine članove i građane imenovati počasnim članovima PD “BELVEDER”.

 

Članak 41.

 

Članovi udruge i građani koji po zahtjevu udruge obavljaju poslove u interesu udruge, imaju pravo na naknadu troškova (putni troškovi i dnevnice) ili godišnju nagradu u kunama.

Visinu naknade, odnosno godišnje nagrade određuje i donosi Izvršni odbor u skladu s postojećim propisima.

 

VIII. PRESTANAK RADA I DJELOVANJA UDRUGE

Članak 42.

 

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine. Odluka o prestanku rada udruge može donijeti Skupština ako u njoj sudjeluje najmanje dvije trećine članova te ako za odluku glasa najmanje polovina prisutnih članova.

 

Članak 43.

 

U slučaju prestanka rada udruge, Skupština odlučuje o imovini udruge.

Ukoliko udruga prestaje s radom i djelovanjem, a Skupština ne donese drugačiji zaključak ili u slučaju prestanka rada bez održavanja Skupštine, pojedina imovina udruge prelazi u vlasništvo kako slijedi:

 • sva imovina najbližem aktivnom planinarskom društvu,
 • fotografije i arhivski materijal Zavičajnom Muzeju Grada Biograd na Moru,
 • knjige iz biblioteke udruge u gradsku knjižnicu Grada Biograda na Moru,

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

 

Organizacija PD “BELVEDER”, sastav i način rada njenih tijela temelji se na dragovoljnom društvenom radu, odlučivanju i odgovornosti.

Ovim se Statutom osigurava ravnopravnost svih članova udruge u ostvarivanju njihovih prava,dužnosti i odgovornosti utvrđenih ovim Statutom, Statutom HPS-a i zakonom.

 

Članak 45.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen na Skupštini 31. ožujka.2007. godine

 

Članak 46.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

       Mirna Morožin                                                                                   Robert Pejić

Tajnica PD BELVEDER                                                         Predsjednik PD BELVEDER

 

Podijeli: